Säkerhetsplanering

Show Security arbetar internt och externt i Sverige, med att utveckla konsertsäkerheten och för att bibehålla ledningen som Sveriges bästa leverantör av konsertsäkerhet. Ett gott arbete i säkerhetens alla faser för både artist och publik samt en tydlig säkerhetsprofil är avgörande för att samarbetet med arrangören och genomförandet av arrangemanget skall lyckas.

Projektets faser:
Våra projekt inleds med en planeringsfas där vi i samtal med arrangören och säkerhetsansvarig för arenan utröner arrangemangets art och utformning . Detta ligger till grund för att börja analysera personalåtgång samt åtgärder för säkerhet och service under arrangemanget. Utifrån detta kan vi sedan påbörja en första budgetering. Show Security har egna resurser inom cad ritning. Vid behov kan vi assistera säkerhetschefen med att rita in förslag på säkerhetslösningar och personalbehov direkt på befintligt kartmateriel. Detta ger en bra överblick över säkerhetsarbetet i sin helhet.

Nästa steg är Detaljplanering. Här sker detaljerad planering och strukturering av åtgärder och bemanning. Aspekter såsom publikbild, hotbild, förväntat publikantal, öppna/stängda sektioner, scenplacering, förändringar i evakueringsarbetet pga. tillfälliga hinder, personalbehov och myndighetskrav tas i beaktning och analyseras. Tillfälliga bevakningsbehov och andra eventuella önskemål inkluderas. Underlaget används för att ta fram en kostnadseffektiv bemanningsplan för maximal säkerhet och service.

Själva genomförandet av evenemanget kallar vi för produktionsfas. Här ser de operativa arbetsledarna till att samtliga värdar har tydliga direktiv och tillräcklig information för att genomföra sitt uppdrag med fokus på publiken. Kommunikation och servicekänsla i kombination med säkerhetsfokus är basen för vårt arbetssätt. Show Security har ett väl fungerande loggsystem i vår sambandscentral som fördelar uppgifter och underlättar samarbetet med arrangörens och arenans personal.

Efter ett genomfört projekt kommer vi till utvärderingsfasen där insamlat underlag gås igenom och analyseras och resultatet utvärderas tillsammans med kunden.

Våra operatörer har bakgrund eller är aktiva vid några av Sveriges största bevakningsbolag och hos polisen. Många av våra anställda har över 20 års erfarenhet med evenemangssäkerhet. Denna kunskap i samband med en ständig strävan efter att utvecklas gör oss till det bästa och säkraste bolaget inom evenemangssäkerhet i Sverige.